Gauzz

GAUZZ
Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid

GAUZZ behandelt kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar bij wie de diagnose autismespectrumstoornis is gesteld, die functioneren op het niveau van een matig tot ernstige verstandelijke beperking en bij wie er sprake is van ernstige gedragsproblemen. Het is een samenwerkingsverband tussen Psychiatrisch Centrum Multiversum (campus Amedeus Mortsel) en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (campus Gasthuisberg).

Criteria
Hulpverlening vanuit GAUZZ kan enkel starten indien aan de criteria van de conventie voldaan is.
  • leeftijd 6 tot en met 25 jaar
  • diagnose autismespectrumstoornis is gesteld
  • functioneren op het niveau van een matige tot ernstige verstandelijke beperking
  • er is sprake van ernstige en frequente gedragsproblemen die minstens 3 maanden voorkomen (niet veroorzaakt door een degeneratieve aandoening of uitsluitend een verslavingsproblematiek)
  • in zorg zijn en blijven bij een multidisciplinair team waar ten minste een (kinder-)psychiater en een somatisch arts deel van uitmaken
Deze criteria worden afgetoetst in de aanmeldfase.

​GAUZZ doet geen crisisinterventies en biedt geen tijdelijk verblijf aan in afwachting van adequate opvang.

Opname/Outreach
Afhankelijk van de leeftijd en van de ernst van de problematiek biedt GAUZZ revalidatie aan in de verblijfscontext en/of via een opname

Opname: Multiversum Campus Amedeus Mortsel
GAUZZ 1A: 11 tot 18 jaar
GAUZZ 1B: 18 tot 25 jaar

Ambulant/Outreach
Leeftijd 6 tot en met 25 jaar
Antwerpen: vanuit Multiversum campus Amedeus Mortsel
West- en Oost-Vlaanderen: vanuit PC Sint-Amandus in Beernem
Limburg en Vlaams-Brabant: vanuit UPC KU Leuven campus Gasthuisberg

Aanmelden
Telefonisch: zie gsm-nummers regiocoördinatoren hieronder
Per mail: lst.onthaalgauzz@multiversum.broedersvanliefde.be

Aanmelden kan enkel door een multidisciplinair samengesteld team, met minstens een (kinder- en jeugd)psychiater en een somatische arts.

Een revalidatietraject kan starten indien aan de criteria wordt voldaan en mits het volledige netwerk zich engageert tot een actieve deelname. De samenwerking met de verblijfscontext en het professioneel netwerk van de rechthebbende voor, tijdens en na de interventie door GAUZZ is een essentiële voorwaarde.

Na een aanmelding onderzoeken we het dossier en maken we een inschatting in functie van een revalidatie bij GAUZZ. Pas als we kunnen objectiveren dat aan alle criteria is voldaan op basis van de ons toegestuurde documenten, wordt het dossier op de wachtlijst geplaatst.

De wachttijd is afhankelijk van de complexiteit en evolutie in de reeds lopende dossiers. Wanneer het dossier kan worden opgestart, wordt de verwijzer gecontacteerd om een intakegesprek te plannen. Dit is de klinische en inhoudelijke start van onze revalidatie. Afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek kan dat ambulant (outreach) of residentieel (tijdelijke opname) ingevuld worden. 

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij een regiocoördinator.

Team GAUZZ
Algemeen verantwoordelijke
Willem De Muer - Zorgmanager Multiversum

Psychiaters
prof. dr. Jean Steyaert, kinder- en jeugdpsychiater
dr. Karin Heyde, psychiater
dr. Catherine De Groof, kinder- en jeugdpsychiater

Regiocoördinatoren
Rosien Mesdag, regiocoördinator Antwerpen
            rosien.mesdag@multiversum.broedersvanliefde.be - 0471 84 28 88
Eveline Neirynck, regiocoördinator West- & Oost-Vlaanderen
            eveline.neirynck@multiversum.broedersvanliefde.be - 0471 84 28 74
Ine Martens, regiocoördinator Limburg & Vlaams-Brabant
            ine.1.martens@upckuleuven.be - 0471 66 25 95

Project GAUZZ – Missie/Visie

Doelstelling
GAUZZ is gericht op revalidatie van ernstige gedragsproblemen binnen een multidisciplinair en evidence-based kader. Gedeelde zorg is een fundament van de revalidatie. Hierbij staat het vergroten van de draagkracht van het kind of de jongvolwassene en zijn context centraal, zodat hij terug in het verblijfsmilieu kan functioneren, met de zorg die daar voorzien is voor zijn beperkingen. Een belangrijk doel van de behandeling is het verbeteren van de algemene levenskwaliteit van de persoon zelf en zijn omgeving. Dat kan door gedragsproblemen te verminderen en ontwikkelingsgerichte revalidatie te bieden. Daarnaast richten we ons op het verhogen van de handelingsbekwaamheid van ouders, begeleiders en andere betrokken hulpverleners.

GAUZZ biedt voor deze doelgroep enerzijds outreachende hulpverlening met begeleiding en behandeling in de thuis- of verblijfscontext en anderzijds is er, indien nodig, de mogelijkheid tot een observatie- en behandelopname van korte duur in de context van een psychiatrisch ziekenhuis. We bieden echter geen crisisopvang. De opname-eenheid is gevestigd in Multiversum campus Amedeus in Mortsel en heeft vier plaatsen voor -18-jarigen en vier plaatsen voor +18-jarigen. Daarnaast heeft GAUZZ ook drie ambulante eenheden die outreachend werken over heel Vlaanderen. Het multidisciplinaire team van GAUZZ bestaat uit een volwassenpsychiater, een kinderpsychiater en een team van orthopedagogen, psychologen, ergotherapeuten, logopedisten, psychomotore therapeuten, bachelors orthopedagogiek, psychiatrische verpleegkundigen, opvoedkundigen, sociaal werkers en administratieve functies. Tijdens de opname wordt samengewerkt met de somatisch arts van het ziekenhuis. We streven ernaar om als team onze kennis en expertise voortdurend te verbreden, te verdiepen en verder door te geven.

De hulp van GAUZZ wordt ingeschakeld als de kwaliteit van leven van het kind of de jongvolwassene en zijn/haar omgeving ernstig onder druk komt te staan en andere professionele hulpverlening dreigt vast te lopen. Onderstaande gezamenlijke uitgangspunten geven richting aan de manier waarop we bij GAUZZ werken.
            
Samen op zoek gaan
We richten ons op complexe zorgvragen, waarbij er vaak al sprake is van een lang en uitgebreid hulpverleningsproces. GAUZZ gaat samen met het gezin en andere zorgprofessionals op zoek naar mogelijkheden om de situatie van het kind of de jongere en zijn context te verbeteren.

Breed kijken
Het probleemgedrag staat nooit op zichzelf, maar vindt altijd plaats in wisselwerking tussen de persoon en de context. We proberen meer inzicht te krijgen in de functie van het gedrag, de factoren die bijdragen aan het ontstaan en het blijven bestaan van het probleemgedrag en de mogelijkheden tot verandering. Dit doen we door samen breed te kijken naar de persoon en zijn/haar context en ons niet te beperken tot het probleemgedrag op zich. Hierbij is het cruciaal om bij de beeldvorming rekening te houden met zowel de individuele kenmerken en het ontwikkelingsprofiel van de persoon met autismespectrumstoornis als met de kenmerken van het systeem. Diagnostiek en interventies gaan daarbij telkens hand in hand.

Richten op groeiInterne link
We werken vraaggestuurd en stellen samen met de context doelen op die we systematisch evalueren. Door ons te richten op de verandermogelijkheden en rekening te houden met de sterktes en kwetsbaarheden van de persoon en zijn/haar omgeving proberen we de situatie te verbeteren. Iedere situatie is uniek en vraagt daarom ook een unieke aanpak. We zoeken telkens naar een onderbouwde en verantwoorde manier van werken op maat van de persoon en de directe omgeving. Zo proberen we stap voor stap te komen tot verandering en groei bij alle betrokkenen.

Aanvullend en versterkend werken
GAUZZ neemt de zorg niet over, maar is tijdelijk betrokken ter aanvulling en versterking van het bestaande zorgnetwerk. We vragen dan ook een actieve inzet en het engagement van alle betrokkenen in de verschillende stappen van het hulpverleningsproces. De ondersteuning vanuit GAUZZ eindigt wanneer het gezin en de hulpverleningscontext weer voldoende perspectief, mogelijkheden en draagkracht hebben om zelf verder te kunnen of wanneer we vanuit GAUZZ geen toegevoegde waarde meer kunnen bieden in de bestaande hulpverleningscontext. In onderling overleg kan GAUZZ, indien nodig, terug ingeschakeld worden.